در حال بارگذاری ...
تافی کره‌ای 

توضیحات دسته بندی
توضیحات تخصصی

‌شکلات‌تافی‌کره‌ای


شکلات‌تافی‌کره‌ای چنانکه ازنام آن پیداست‌،‌ازنوع شکلاتهای نرم است واگر شکلات‌تافی‌کره‌ای‌تا زه باشد‌ براحتی جویده شده وسریع طعم لذت بخش خودرابه شخص مصرف کننده انتقال میدهد‌.


طعم شکلات تافی‌کره‌ای‌، بسته به مقدارونوع کره‌ای که درآن استفاده میشودمتفاوت است وشرکتهای برندوقدیمی شکلات که سالهاست به تولیدتافی‌کره‌ای‌، می‌پردازند این موردرادرخط تولیدخودرعایت میکنند‌.


ازنکات مهم درتولید وتوزیع ونگهداری شکلات تافی کره ای حائزاهمیت است‌ ، نوع پوشش شکلات یاهمان جلدشکلات که اصطلاحا لفافه گفته میشود ، دارد‌. بعضی از این شرکتها هم جنس خوب وهم لفافه خوب درتولیدشکلات خوداستفاده میکنند‌،‌بطوریکه درطول سالیان زیاد تقریبا هیچگونه تغییری درکیفیت شکلات آنها پدیدنیامده وهمواره کیفیت شکلات تافی‌کره‌ای این شرکتهای معتبر ، ثابت ومطلوب مانده است‌.


بسته بندی شکلاتهای تافی کره‌ای موجوددربازارازنوع دوسرپیچ‌،‌ومعمولا خودشکلات بصورت سکه ای ویامکعب مستطیل است‌.


 

نظر خود را بنویسید