در حال بارگذاری ...
تلخ ها 
لیست محصولات - تلخ ها


توضیحات دسته بندی
توضیحات تخصصی

شکلات تلخ


شکلاتهای‌تلخ‌که ازجنس کاکائوبوده ودرصدتلخی آنها متفاوت است‌.


شکلاتهای تلخ فروشگاه‌ شامل درصدتلخیهای‌: ۵۵ درصد‌،‌۶۴ درصد،‌۷۸ درصد‌،‌۸۳ درصد‌،‌۸۵  درصد‌ ،۹۶ درصد و...میباشد‌.

نظر خود را بنویسید