پشتیبانی 4434 351 0915

آجیل

جدید Product

پسته اکبری خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
243000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

اکبری برشته تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
246000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

پسته احمد آقایی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
226000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پسته احمدآقایی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
223000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پسته بادامی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
193000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پسته بادامی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
196000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پسته فندقی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
186000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پسته فندقی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
183000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پسته فندقی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
196000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغز پسته فندقی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
276000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغز پسته احمد آقایی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
286000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزپسته برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
330000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام هندی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
330000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام هندی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
328000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام هندی برشته زعفرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
346000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام هندی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
340000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغز بادام درختی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
275000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزبادام درختی ایرانی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
293000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزبادام درختی برشته لعابی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
266000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزبادام درختی زرین خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
263000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام درختی برشته ایرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
286000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام پوست کاغذی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
183000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام کاغذی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
186000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزفندق خام ایرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
296000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزفندق برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
286000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

فندق خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
115000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغز فندق خام ترک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
283000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

فندق برشته اعلا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
118000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزفندق برشته ایرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
298000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

آجیل سفارشی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
246000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

چهار مغزخام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
286000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آجیل شیرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
239000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آجیل اقتصادی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
95000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آجیل ممتاز


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
145000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

چهارمغز برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
309000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

آجیل صادراتی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
246000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه کدو گوشتی دوآتیشه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
88000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه کدو خویی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کدو گوشتی سنتی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
86000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزتخمه کدوخام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
139000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه کدو لوکس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
93000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کدوگوشتی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
83000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه ژاپنی اعلا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
38000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

ژاپنی گلپری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

ژاپنی لوکس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
44000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

تخمه هندوانه گلپر


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
32000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

بادام زمینی با پوست


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
58000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغز بادام زمینی سرکه ای


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغز بادام زمینی لعابی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
58000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزبادام زمینی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغز بادام زمینی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
56000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزبادام زمینی دوآتیشه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

مغزتخمه آفتابگردان خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
49000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه سناتورگلپر


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه آفتابگردان سناتور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه آفتابگردان سفید


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
21000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخود کشمش


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
43000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخود شکلاتی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخود دو آتیشه شور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
38000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخوددوآتیشه بی نمک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
38000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخود نیشابوری شور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
27000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخود نیشابوری بی نمک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
32000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخود گل شور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخودگل بی نمک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

شاهدانه برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
43000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

سویا آجیلی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
19000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

تخمه خربزه برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
29000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
آجیل

تخمه دورسفید لوکس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
55000

افزودن به سبد خرید

Product
آجیل

تخمه شمشیری اعلا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
آجیل

تخمه روغنی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

تبلیغات


برای رزرو بنر تبلیغاتی به ما پیام ارسال کنید 
ارسال پیام

اعلان های سایت

ارتباط در واتس اپ

برای ارسال پیام به مدیر سایت ، پشتیبانی ، پرسش و پاسخ و ... میتوانید در واتساپ به ما پیام دهید روی لینک زیر کلیک کنید

دسته بندی ها منو سایت  00تومان صفحه اصلی
بالا صفحه