پشتیبانی 4434 351 0915

آجیل

Product

پسته اکبری خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
253000

افزودن به سبد خرید

Product

اکبری برشته تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
256000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

کله قوچی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
246000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

Product

پسته احمد آقایی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
226000

افزودن به سبد خرید

Product

پسته احمدآقایی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
218000

افزودن به سبد خرید

Product

احمدآقایی برشته نمکی


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

پسته بادامی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
193000

افزودن به سبد خرید

Product

پسته بادامی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
196000

افزودن به سبد خرید

Product

پسته فندقی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
179000

افزودن به سبد خرید

Product

پسته فندقی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
176000

افزودن به سبد خرید

Product

پسته فندقی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
189000

افزودن به سبد خرید

Product

مغز پسته فندقی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
386000

افزودن به سبد خرید

Product

مغز پسته احمد آقایی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
396000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزپسته برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
356000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام هندی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
370000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام هندی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
360000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام هندی برشته زعفرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
386000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام هندی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
380000

افزودن به سبد خرید

Product

مغز بادام درختی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
275000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزبادام درختی ایرانی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
276000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزبادام درختی برشته لعابی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
263000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزبادام درختی زرین خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
263000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام درختی برشته ایرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
276000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام پوست کاغذی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
195000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام کاغذی برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
195000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزفندق خام ایرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
420000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزفندق برشته


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

Product

فندق خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
200000

افزودن به سبد خرید

Product

مغز فندق خام ترک


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

فندق برشته لوکس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
210000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزفندق برشته ایرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
459000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

فندق


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
195000

افزودن به سبد خرید

Product

آجیل سفارشی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
276000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

چهار مغزخام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
343000

افزودن به سبد خرید

Product

آجیل شیرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
266000

افزودن به سبد خرید

Product

آجیل اقتصادی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
95000

افزودن به سبد خرید

Product

آجیل ممتاز


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
158000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

چهارمغز برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
356000

افزودن به سبد خرید

Product

آجیل ویژه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
179000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه کدو گوشتی دوآتیشه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
95000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه کدو خویی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
85000

افزودن به سبد خرید

Product

کدو گوشتی سنتی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
108000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزتخمه کدوخام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
159000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه کدو لوکس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
108000

افزودن به سبد خرید

Product

کدوگوشتی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
93000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه ژاپنی اعلا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
43000

افزودن به سبد خرید

Product

ژاپنی گلپری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
46000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

ژاپنی لوکس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
53000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه هندوانه گلپر


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
45000

افزودن به سبد خرید

Product

مغز بادام زمینی سرکه ای


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

Product

مغز بادام زمینی لعابی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
59000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزبادام زمینی تنوری


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
68000

افزودن به سبد خرید

Product

مغز بادام زمینی خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
55000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزبادام زمینی دوآتیشه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
68000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام زمینی آستانه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
95000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام زمینی با پوست ایرانی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
69000

افزودن به سبد خرید

Product

بادام زمینی خارجی


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه دورسفید لوکس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
55000

افزودن به سبد خرید

Product

مغزتخمه آفتابگردان خام


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
56000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه سناتورگلپر


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
53000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه آفتابگردان سناتور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
53000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه آفتابگردان سفید


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
24000

افزودن به سبد خرید

Product

دورسفید


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
48000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

نخود کشمش


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
79000

افزودن به سبد خرید

Product

نخود شکلاتی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
48000

افزودن به سبد خرید

Product

نخود دو آتیشه شور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
48000

افزودن به سبد خرید

Product

نخوددوآتیشه بی نمک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
48000

افزودن به سبد خرید

Product

نخود نیشابوری شور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
41000

افزودن به سبد خرید

Product

نخود نیشابوری بی نمک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
41000

افزودن به سبد خرید

Product

نخود گل شور


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
45000

افزودن به سبد خرید

Product

نخودگل بی نمک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
45000

افزودن به سبد خرید

Product

نخودرنگی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
48000

افزودن به سبد خرید

Product

شاهدانه برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
79000

افزودن به سبد خرید

Product

سویا آجیلی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
35000

افزودن به سبد خرید

Product

تخمه خربزه برشته


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
32000

افزودن به سبد خرید

Product
آجیل

تخمه شمشیری اعلا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
آجیل

تخمه روغنی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

تبلیغات


برای رزرو بنر تبلیغاتی به ما پیام ارسال کنید 
ارسال پیام

اعلان های سایت

ارتباط در واتس اپ

برای ارسال پیام به مدیر سایت ، پشتیبانی ، پرسش و پاسخ و ... میتوانید در واتساپ به ما پیام دهید روی لینک زیر کلیک کنید

نظربدید ممنون

نظرات خود راازاینجا هم میتوانید ارسال نمائید♥️
دسته بندی ها منو سایت  00تومان صفحه اصلی
بالا صفحه